BIRIKIM PLANLARI ILE YATIRIM YAPMAK
ebook

BIRIKIM PLANLARI ILE YATIRIM YAPMAK

Código de artículo:
E1000893779
Editorial:
STEFANO CALICCHIO
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9791221350586
Formato:
EPUB
Idioma:
Turco
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

Birikim planlar? nedir ve nas?l çal???r? Faydalar?n? en üst düzeye ç?karmak için nas?l do?ru kullan?l?rlar? Pazara yönelik do?açlama yakla??mlara k?yasla neden bu kadar etkililer?
Bu kitap, bu gibi sorular? yan?tlamak ve okuyucuya bir birikim plan?n?n nas?l do?ru bir ?ekilde olu?turulaca??na dair teorik ve pratik bir genel bak?? sunmak için haz?rlanm??t?r. K?lavuzun içinde, PAC'?n?z? mümkün olan en iyi sonuçlar? verecek ?ekilde nas?l kuraca??n?z? anlaman?za yard?mc? olacak çok say?da bilgi bulacaks?n?z. Ayn? zamanda, hedefinize ula??rken sermaye yönetiminde riski azaltmak için en iyi stratejiler vurgulanacakt?r. Son olarak, k?lavuz dahilinde geli?tirilen e?itim kursunda, psikolojik sermayenin yönetimine ve plan?n sonunda sonuçlar? peki?tirmek veya PAC'nizle elde edilen nihai sermayeyi bir gelir kayna??na dönü?türmek için yararl? müdahale stratejilerine de özel at?fta bulunulacakt?r. Böylece, birikim planlar?n?n birçok sa?duyulu yat?r?m uygulamas?yla dolayl? olarak tutarl? oldu?u ve birçok durumda piyasa f?rsatlar?ndan yararlanmay? mümkün k?ld??? ke?fedilecektir. Tüm bunlar, bilmeniz gereken temel bilgileri k?sa, iyi düzenlenmi? ve etkili bir okumaya dönü?türen bir kitap içinde. Son olarak, kitab?n sonunda yer alan bir öz de?erlendirme testi sayesinde okuyucu ö?rendiklerini kar??la?t?rmaya ve harekete geçmeye te?vik edilmektedir.

Artículos relacionados

Otros libros del autor