DÜ? ?LE GERÇEK ARAS?NDA
ebook

DÜ? ?LE GERÇEK ARAS?NDA

Código de artículo:
E1000078475
Editorial:
ARTCIVIC
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9786054262076
Formato:
EPUB
Idioma:
Turco
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

Hayat?n anlam? nedir? Mutlu ve özgür bir çocukluk, iyi bir e?itim, kariyer, güç ve iktidar m?? Yoksa a?kla kurulan bir ili?kide seçilen iyi bir e?, uyum içinde sürdürülen mutlu bir evlilik ve sa?l?kl? yeti?tirilen çocuklar m?? Ya da nereden gelip nereye gitti?imizi çözüp sadece o do?rultuda ya?amak m?? Sahi nereden gelip nereye gidiyoruz? Do?udan bat?ya, bat?dan do?uya veya kuzeye... Nereye gidersek gidelim, hayat hep bir aray?? de?il mi zaten? Ali Sarp da aray??lar?n?n pe?inde giden bir gençtir. Ankara’da ba?lad??? e?itim hayat?n? 12 Mart Muht?ras?’ndan sonra ?sveç’te sürdüren Ali, yeti?ti?i do?u kültürünün etkisiyle bat?ya uyum konusunda uzun süre bocalar. ?çine dü?tü?ü kültürel çat??man?n ortas?nda, ülkesine dair ezberletilen tarihsel bilgilere, kad?n erkek ili?kilerine; a?ka, sevgiye, sadakat ve k?skançl??a varana de?in, o güne kadar bildi?i her ?eyi gözden geçirmesi gerekmektedir. E?itimini sürdürmesinin zorluklar?n?n yan?na bat? toplumunun normal sayd???, ama do?uda anormal görülen olgularla da yüzle?mek zorundad?r ayn? zamanda. Tabii ?rkç?l?kla da. Bu çeli?kili ve çat??mal? ortamda tutkulu bir a?k da filizlenir öte yandan. Arkada?l?klar, dostluklar kurulur, an?lar ve tan?kl?klar da uç verir böylece. Tarihsel bir arka planda, tan?kl?klar?n ve keskin bir gözlemin ?????nda, usta i?i bir kurguyla gözler önüne serilen bir çat??ma. Do?uyla bat? aras?ndaki uzla?maz kar??tl?klar, kültürleraras? çeli?kiler, kad?n erkek ili?kileri, uyum, k?skançl?k, a?k ve mitoloji... Dü? ile Gerçek Aras?nda, Zeus’un hüküm sürdü?ü ?da’n?n do?usundan Odin’in hükümranl???na uzanan karanl?k bir yol. Bir yan?yla mistik, ezoterik bir yan?yla alabildi?ine gerçekçi bir roman; Yavuz Çekirge’nin kaleminden. 

Artículos relacionados

Otros libros del autor

 • ÖTEKI DIYAR
  ebook
  Titulo del libro
  ÖTEKI DIYAR
  YAVUZ ÇEKIRGE
  Código de artículo: E1000078477

  $48.00