EVDEN ÇAL??ARAK PARA KAZAN?N: EVDEN ?? MILYONERLERININ S?RLAR?
ebook

EVDEN ÇAL??ARAK PARA KAZAN?N: EVDEN ?? MILYONERLERININ S?RLAR?

Código de artículo:
E1000884287
Editorial:
HOPE ETIM
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9791221333244
Formato:
EPUB
Idioma:
Turco
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

Bir ev i?i kurmak için, i? konusunda uzman olman?z gerekmez. Ev tabanl? bir i? kurman?n elbette çe?itli avantajlar? vard?r. Evden çal??may? ve çal??ma saatlerinizi kendiniz belirlemeyi tercih ederseniz, bunun meyvelerini toplayabilirsiniz. Öte yandan, bir i?i yürütmek büyük bir ba?l?l?k ve çaba gerektirir. ?? ve aile sorumluluklar?n? dengeleyebilmelisiniz. Öte yandan, s?k? çal??man?z ve çaban?z fazlas?yla ödüllendirilecek.
Ev tabanl? bir i?e ba?lamadan önce göz önünde bulundurulmas? gereken önemli noktalar:
1. Ne zaman ve nerede çal??aca??n?z? seçme esnekli?iniz var m??
2. Ev i?i, evden çal???rken mevcut i?inizi sürdürmenize izin verir mi?
3. ??letmede tan?t?ma ihtiyaç var m??
4. Bir ev i?i önemli bir yat?r?m gerektirir mi?
5. Bir ev ?irketi kurmak herhangi bir risk ta??r m??
Ev tabanl? i?inizi büyütmenize yard?mc? olacak kapsaml? e?itim ve deste?iniz var m??
7. Size ak?l hocas? olarak hizmet edebilecek ba?ar?l? bir evde i? sahibi biliyor musunuz?
Yukar?daki sorulara cevab?n?z olumluysa, gitmekte fayda var. Bir ev i?ine ba?larken göz önünde bulundurulmas? gereken bir di?er önemli faktör, gerçekten zevk ald???n?z bir ?ey yapmakt?r. Bunun nedeni, gerçekten zevk ald???n?z için kolayl?kla daha fazla çaba gösterebilmenizdir.
Bir çocuk bak?m merkezi, mum ?irketi , yarat?c? hediye sepetleri, duvar resimleri, moda tak?lar?, foto?rafç?l?k, parti kiralama ve di?er ev i?lerini ba?latmak çok ucuz ve basittir. Bu firmalar ise uzun zaman alabilir ve çok emek isteyebilir. Ancak ?irketiniz faaliyete geçtikten sonra emeklerinizin kar??l???n? daha fazla alabileceksiniz.
Evde bir bilgisayar?n?z varsa ve internete eri?iminiz varsa, bir ev i?i için olas?l?klar sonsuzdur. Yeterli uzmanl??a ve güçlü ileti?im becerilerine sahipseniz, evde çevrimiçi bir i?e ba?layabilirsiniz. Kat?lan her ki?iden daha fazla para kazanman?z? sa?layacak kendi çevrimiçi tan??ma sitenizi olu?turabilirsiniz.

Artículos relacionados

Otros libros del autor