YÖRESEL EZGILERLE KLARNET ETÜDLERI
ebook

YÖRESEL EZGILERLE KLARNET ETÜDLERI

Código de artículo:
E1000864303
Editorial:
K?NAY BOOK PUBLISHING
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9791220889346
Formato:
EPUB
Idioma:
Turco
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

ÖNSÖZ
Haz?rlam?? oldu?um bu kitap, teknik olarak h?zl?, ak?c? ve cümle kurabilmeniz içindir.
30 y?ll?k ö?rencilik ve ö?retmenlik hayat?m?n ard?ndan birikimlerimi aktard???m bu
Klarinet tekni?i, sol ve sibemol klarinetlerde farkl?l?klar göstermez. Parmak acelitesi ve
klarinet hakimiyetini sa?layabilmek için mutlaka teknik çal??malar yap?lmal?d?r.
?yi müzisyenle kötü müzisyen aras?nda çok ince bir çizgi vard?r ve iyi müzisyen, ufak ayr?nt?lar? görebilendir.
Sizler de entruman?n?zda ilerlemek ve ona hakim olmak istiyorsan?z sab?rla bu çal??malar? yap?n?z.
Lütfen bir etüd tam olarak bitmeden bir sonraki etüde geçmeyiniz.
Her etüdü defalarca çal?n?z ve sab?rl? olunuz.
Ethem Yavuz
KLARNET SANATÇISI / E??TMEN
Ethem YAVUZ
1978 y?l?nda Adana'da do?du. Orta, lise ve yüksek ö?renimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuar?’nda
Adana Senfoni Orkestras?, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Adana Devlet Tiyatrolar?’nda görev ald?.
Cengiz Kaynar, Tuna Bozkaya ve Prof. Aykut Do?ansoy’un klarinet s?n?flar?nda e?itim ald?.
Prof. Natali Chanturi?vilie, Prof. Anatol Jagoda ve Arzu Mustafayeva ile resitaller verdi.
Ç.Ü. Senfoni Orkestras?nda solist klarinetçi olarak konserler verdi.
2005 y?l?nda 44 saat 20 dakika aral?ks?z konser vererek Guinness rekorlar kitab?na girmeye hak kazand?.
2017 y?l?nda DMS müzik etiketi ile ‘Hasbihal’ isimli bir albüm ç?kard?.
Ulusal ve uluslararas? alanda birçok projeyi yöneten Ethem Yavuz, Müzik terapi ve Nefes terapi alan?nda da
Birçok özel kurumda Genel Koordinatör ve Sanat Yönetmeni olarak çal??an Ethem Yavuz, ?u anda Modern
Sanatlar Akademisi Kurucusu ve Yöneticisi olarak çal??malar?na devam etmektedir.

Artículos relacionados